شهریه دانشجویان ورودی ۹۹

کارشناسی ارشد (به ریال)

  • آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی : شهریه ثابت : ۸۳۰۴۷۲۵ ریال     شهریه متغیر : ۱۷۶۱۵۸۸۰ ریال
  • مهندسی عمران ( ژئوتکنیک ، راه و ترابری ، مدیریت ساخت  ) – بهداشت ، ایمنی محیط زیست –  مهندسی نرم افزار :

شهریه ثابت : ۹۵۸۸۷۰۰ ریال      شهریه متغیر : ۱۶۸۸۶۲۳۲ ریال

  • مدیریت کسب و کار – حسابداری – روانشناسی              شهریه ثابت : ۸۳۰۴۷۲۵         شهریه متغیر : ۲۹۴۴۳۷۸۱

 

کارشناسی ناپیوسته (به ریال)

کامپیوتر   ثابت : ۷۳۷۴۹۵۰     متغیر : ۹۰۵۶۸۰۳                     حسابداری :          ثابت : ۵۹۲۰۲۰۰        متغیر: ۱۰۱۱۱۵۳۴

آموزش زبان انگلیسی : ثابت ۵۹۲۰۲۰۰     متغیر: ۶۷۵۲۱۵۵      معماری:             ثابت : ۷۳۷۴۹۵۰         متغیر: ۹۹۶۷۵۶۴

عمران:  ثابت : ۷۳۷۴۹۵۰       متغیر: ۹۶۲۷۸۹۲                     الکترونیک : ثابت:  ۷۳۷۴۹۵۰            متغیر: ۸۵۶۷۵۴۰

 

کارشناسی پیوسته (به ریال)

مهندسی عمران     ثابت: ۷۳۷۴۹۵۰      متغیر: ۸۵۶۷۵۴۰                       مترجمی و آموزش زبان:   ثابت: ۵۹۲۰۲۰۰    متغیر:  ۷۷۵۵۱۵۱

حسابداری  ثابت: ۵۹۲۰۲۰۰   متغیر: ۸۲۱۲۴۸۶                      مهندسی مکانیک:       ثابت: ۷۳۷۴۹۵۰          متغیر:  ۷۹۰۳۰۳۶

مهندسی برق: ثابت:  ۷۳۷۴۹۵۰     متغیر: ۷۳۴۲۷۶۸              علوم ورزشی:          ثابت: ۸۹۲۰۲۰۰           متغیر: ۸۶۴۷۶۷۱

مهندسی معماری: ثابت : ۷۳۷۴۹۵۰     متغیر: ۱۰۶۸۸۷۴۰        روانشناسی : ثابت: ۸۹۲۰۲۰۰               متغیر: ۹۳۲۶۹۱۹

مهندسی کامپیوتر: ثابت : ۷۳۷۴۹۵۰    متغیر: ۷۷۶۶۸۷۸         حقوق:   ثابت: ۵۹۲۰۲۰۰       متغیر : ۷۵۳۳۶۵۰

ایمنی صنعتی :   ثابت: ۷۳۷۴۹۵۰         متغیر: ۹۷۲۱۷۹۸

 

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت