افتخارات موسسه

قبولی ۱۳۱ نفر در کنکور کارشناسی ارشد ( بیش از ۸۵ درصد) سال ۹۵ نوبت اول چنانچه تکمیل ظرفیت و دانشگاه آزاد اسامی هم منظور شود بیش از ۹۰ درصد خواهد بود.

قبولی ۲ نفر دکترای زبان انگلیسی در دانشگاههای اصفهان و تهران سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

قبولی ۳ نفر دکترای زمین شناسی در دانشگاههای فردوسی مشهد و شهید باهنر کرمان سال تحصیلی ۹۶ -۹۵

قبولی ۱۰۳ نفر در کنکور کارشناسی ارشد(بیش از ۸۵ درصد) سال ۹۶ در نوبت اول، چنانچه تکمیل ظرفیت و دانشگاه آزاد اسامی هم منظور شود بیش از ۹۰ درصد خواهد بود.

اتمام ۱۹۰ پایان نامه کارشناسی ارشد اکثراً با ارائه یک یا دو مقاله

استخدام ۲ نفر استاد (professor)

جمع هیأت علمی تمام وقت ۱۶ نفر

برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس برای ۲۱ نفر از مدرسین

برگزاری آزمون زبان انگلیسی MSRT از سال ۱۳۹۴ هرساله ۱۱ نوبت هرنوبت ۳۰۰ - ۲۴۰ نفر شرکت کننده جمعاً بیش از ۶۶۰۰۰ نفر برای رفاه و کمک به داوطلبان منطقه که قباً می بایستی به استان های دیگر مراجعت می نمودند.

آزمون بین المللی تافل و GRE در شرف برگزاری می باشد.

خریداری تجهیزات مدرن و استاندارد از جمله دستگاه CBR

برگزاری همایش های مختلف تماماً با همکاری جهان اسامی (ISC )و سیویلیکا (Civilica)

چاپ ۴ جلد کتاب

دانش آموختگان

کارشناسی ارشد: ۱۹۰ دانشجو

کارشناسی: ۹۶۰ دانشجو

کاردانی : ۲۰۶ دانشجو

لیست
قبولی
ارشد
سال
۱۳۹۵