امکانات موسسه

کمک آموزشی
۱-تجهیــز ۸ کلاس درس بــه ویدئــو پروژکتور
۲-اینترنت رایگان به دانشجویان
۳-کارت اتصــال بــه مجــلات و مقالات خارجی رایگان
۴-کتابهــای درســی و تخصصــی،مجلات، کتابهــای الکترونیــک(Ebook)
۵-تجهیز کلاسها با میزو صندلی و سایر امکانات استاندارد
۶-عضویـت سـیویلیکا بـرای پـی جویـی مقـالات و منابـع بـرای دانشـجویان ارشـد(بصورت رایگان)
۷-عضویــت پــی جویــی Elearnica بــرای منابــع ســاینس دایرکــت IEEE اشــپرنیگر وایلــی ،ACMوACS ،امرالـد و ACS، ACMوALAA و دیگر منابع خارجی(بصورت رایگان)
مجهز به خوابگاه ویژه دانشجویان دختر
آزمایشگاه ها وکارگاه ها
۱-لابراتوار زبان انگلیسی مدرن ترین و بهترین در جنوب شرق ایران
۲-کارگاه کامپیوتر
۳-آزمایشگاه های زمین شناسی- فسیل شناسی- سنگ شناسی- کانی شناسی و رسوب شناسی
۴-آزمایشگاه مقاومت مصالح مجهز به دستگاه CBR مدرن و پیشرفته
۵-آزمایشگاه مکانیک خاک
۶-آزمایشگاه قیرو آسفالت
۷-آزمایشگاه هیدرولوژی
۸-آزمایشگاه علوم ورزشی
۹-آزمایشگاه روانشناسی
۱۰-مزرعه نمونه برای دروس کشاورزی و گیاهان دارویی
۱۱-سالن ورزشی به مساحت حدود ۹۵۰ مترمربع
۱۲-آزمایشگاه نقشه برداری
۱۳-آزمایشگاه مکانیک