هیات موسس

هیأت مؤسس یکی از ارکان مهم مؤسس ههای آموزش عالی غیرانتفاعی است که با همت و سرمایه گذاری ایشان تشکیل می شود. تعداد اعضای هیأت مؤسس مؤسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی عمدتاً ۵ نفر هستند که قاعدتاً ۳ نفر از اعضای هیأت علمی استادیار و بالاتر و ۲ نفر دیگر ممکن است از اعضای غیردانشگاهی تشریک مساعی نمایند.
اعضای هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی کرمان ۹ نفر اعضای هیأت علمی دانشگاهی هستند که ۸ نفر ایشان استاد( professor) در رشته مختلف علمی با بیش از ۳۰ سال تجربه، تخصص و مدیریت دانشگاهی انتخاب شده اند. تمامی فعالیت های علمی، فرهنگی، پژوهشی و عمرانی مؤسسه با سرمایه و زیرنظر این هیأت انجام می شود.
جلسات هیأت امنای معمولاً در هر فصل سال برگزار می شود. تاکنون بیشاز ۱۲۰ میلیارد ریال توسط اعضای مؤسس برای این مؤسسه سرمایه گذاری نموده اند. علاوه بر آن از سرمایه علمی و تخصصی این اعضاء جهت رشد وتعالی آموزش عالی استفاده می شود.