معاونت پژوهشی

اخبار و اطلاعیه ها

 

[نام و نام خانوادگی]   امین داستانپور

 

ایمیل : [dr.amin.dastanpour@gmail.com]

متولد : [ ۲۸/  ۸/   ۱۳۶۳]

ساکن : [ کرمان ]

***

سوابق تحصیلی

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر از موسسه آموزش عالی کرمان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
کار شناسی ارشد شبکه های کامپیوتری از دانشگاه پوترا مالزی ۲۰۱۱-۲۰۱۳
دکترای امنیت شبکه از دانشگاه تکنولوژی مالزی ۲۰۱۴-۲۰۱۸

***

سوابق حرفه ای

عضو جامعه اطلاعات دیجیتال و ارتباطات بی سیم

 

تاریخ شروع عضویت از ۲۰۱۳

عضو هیئت داوران مجله ISI شبکه های امنیتی و ارتباطی

Reviewer of security and communication networks (Thomson Reuters) journal

 

تاریخ شروع عضویت از ۲۰۱۴
       عضو کمیته بین المللی داوران دومین کنفرانس بین المللی برق، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و برنامه های کاربردی آن

۲۰۱۵ Philippines. University of Perpetual Help System Delta

داور سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و مهندسی جامعه

Lodz University of Technology, Lodz, Poland on September 22-24, 2014

داور پنجمین کنفرانس بین المللی پردازش اطلاعات و ارتباطات دیجیتال

October 7-9, 2015, Sierre, Switzerland. The University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

***

مقالات

   Dastanpour, Amin, and Raja Azlina Raja Mahmood. “Feature selection based on genetic algorithm and SupportVector machine for intrusion detection system.” The Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013). The Society of Digital Information and Wireless Communication, 2013.

 

   Dastanpour, Amin, Suhaimi Ibrahim, and Reza Mashinchi. “Using Genetic Algorithm to Supporting Artificial Neural Network for Intrusion Detection System.” The International Conference on Computer Security and Digital Investigation (ComSec2014). The Society of Digital Information and Wireless Communication, 2014.

 

Dastanpour, Amin, Suhaimi Ibrahim, Reza Mashinchi and Ali selamat. Hybrid of Genetic Algorithm and Artificial Neural Network in Intrusion Detection Case Study. The Journal of Communication and Computer. Issues number 11(2014) pp 143-147.

 

    Comparison of Genetic Algorithm Optimization on Artificial Neural Network and Support Vector Machine in Intrusion Detection System.A Dastanpour, S Ibrahim, R Mashinchi, A Selamat, Open Systems (ICOS), 2014 IEEE Conference on, 72 – ۷۷

 

  Using Gravitational Search Algorithm to Support Artificial Neural Network in Intrusion Detection System. AS Amin Dastanpour, Suhaimi Ibrahim, Reza Mashinchi. Smart Computing Review 4 (6), 426-434, 2015

 

    Effect of Genetic Algorithm on Artificial Neural Network for Intrusion Detection System. SIRM Amin Dastanpour. International Journal of Computer Sciences and Engineering 4 (10), 10-18, 2016

 

  Effect of Genetic Algorithm on Support Vector Machine for Intrusion Detection System (Amin Dastanpour*, M.Reza Mashinchi, Mohd Shahidan bin Abdulla) national conference on mathematics and computer, 1082-1087 payame noor university Iran 2017

 

    Amin Dastanpour*,Mehrdad Ameri Sefat. (2018). Applying Artificial Neural Network for Intrusion Detection System. Paper presented at the 13th international symposium on advance in science and technology (page 22-31).

 

***

سوابق تدریس

مکان

Teaching Experience

رایانش امن موسسه آموزش عالی کرمان

Network security

مباحث ویژه موسسه آموزش عالی کرمان

Special topic for computer science

روش تحقیق موسسه آموزش عالی کرمان

Research methodology

برنامه نویسی آموزش عالی فرا درس

Programming language

نحوه ارائه مطالب علمی آموزش عالی فرا درس

Presentation of scientific content

امنیت شبکه دانشگاه پوترا مالزی

Network Security at University Putra Malaysia

شبکه های کامپیوتری دانشگاه تکنولوژی مالزی

Computer Network at University Technology Malaysia

***

لیست مدریت و برگزاری کارگاه ها

کارگاه راهنمایی عملی برای نوشتن پایان نامه

      I.              Practical guide to write Ph,D and Master thesis

کارگاه تکنولوژی توزیع شده در شبکه های کامپیوتری

    II.              Distributed technology

کارگاه مدیریت فهرست منابع با استفاده از برنامه Mendeley

  III.             Mendeley

کارگاه مدیریت فهرست منابع با استفاده از برنامه Endnote

 IV.              Endnote

کارگاه مدیریت و آنالیز داده ها با استفاده از برنامه Spss

   V.               Spss

کارگاه ابزار تحقیق ( استفاده از برنامه های کامپیوتری برای تهیه پایان نامه)

 VI.              Research tools

کارگاه استفاده پیشرفته از برنامه Microsoft word  برای نوشتن پایان نامه

VII.              Advanced Microsoft word