معرفی رشته ها

کارشناسی ارشد

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد عبارتند از :

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد راه و ترابری

کارشناسی ارشد مهندسی آب

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد مترجمی

کارشناسی ارشد آموزش

کارشناسی ارشد چینه و فسیل

کارشناسی ارشد رسوب و سنگ رسوبی

کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE)

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)

کارشناسی

رشته های تحصیلی کارشناسی عبارتند از :

مهندسی عمران - عمران

مترجمی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

روانشناسی

حسابداری

معماری

علوم ورزشی

کامپیوتر

اقتصاد کشاورزی

گیاهان دارویی

معدن

روزنامه نگاری

زمین شناسی

کاردانی

رشته های تحصیلی کاردانی عبارتند از :

مدیریت بانکداری

معماری

عمران

حسابداری

علمی کاربردی صنایع فلزی - جوشکاری

ساخت و تولید ماشین ابزار

تعمیرو نگهداری ماشین های الکتریکی