نویسنده: علیرضا آقاعلی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیردولتی کرمان نیمسال دوم 1400-1399 ثبت نام و انتخاب واحد یکشنبه 1399/11/12 لغایت چهارشنبه 1399/11/15 شروع کلاسها شنبه 1399/11/18 حذف و اضافه: 1399/11/26 لغایت 1399/11/27 انتخاب واحد با تاخیر: یکشنبه...

بیستر بخوانید